◄ Terug

Bewindvoering (beschermings bewind)

Wat is bewindvoering?

Als je ouder bent dan 18 jaar dan mag je volgens de wet zelf keuzes maken. Soms kan het zijn dat je daar moeite mee hebt en dat je geholpen wilt worden. De bewindvoerder is degene die jou vertegenwoordigt op financieel gebied en die de moeilijke beslissingen overneemt. Je kunt dan niet meer zomaar over je financiën beschikken, maar je moet dan eerst overleggen met je bewindvoerder.

Voor wie is bewindvoering bestemd?

Herken je jezelf, een familielid of cliënt in een of meer van onderstaande situaties:

 • de post wordt niet meer geopend en de berg ongeopende post wordt groter en groter,
 • deurwaarders kloppen aan de deur en is er vrees voor telefoontjes of bezoek,
 • er is geen overzicht of grip op de financiële situatie en de druk neemt alsmaar toe,
 • de administratie bijhouden lukt of kan niet meer, het is te veel en te ingewikkeld,
 • de familie doet de boekhouding, bijvoorbeeld de ouders en dit gaat eigenlijk niet meer.

dan geeft bewindvoering rust en ruimte. Je financiële zaken worden dan zo goed mogelijk geregeld. Ook als je door een geestelijke of lichamelijke beperking niet in staat bent je financiële zaken te regelen, dan kun je dit uitbesteden aan een professionele bewindvoerder. Het is enorm belangrijk dat je terecht kunt met je vragen en weet waar je aan toe bent.

Wat houdt bewindvoering in?

Als je onder bewind bent gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Dit zijn dus jouw inkomen en alle toeslagen, uitgaven en schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto of een eigen woning. Alle poststukken gaan naar de bewindvoerder en hij gaat in overleg met jou kijken wat de beste manier is om de boel op te pakken. Dus deurwaarders en schuldeisers kloppen, zodra alle post naar de bewindvoerder gaat, niet meer bij jou aan de deur maar hebben dan contact met de bewindvoerder.

Wanneer je onder bewind staat, mag je niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over je geld en goederen beschikken. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een nieuw abonnement afsluiten of een auto (ver)kopen. Je zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat je iets met je geld of waardevolle goederen kan gaan doen. Als je onder bewind staat, krijg je een aparte beheer- en leefgeldrekening. Op de leefgeldrekening wordt na overleg meestal wekelijks je leefgeld op gestort. Hiervan heb jij een bankpas en dit is jouw geld.

Hoe word je onder bewind gesteld?

Nadat je met de bewindvoerder kennis hebt gemaakt en het intakegesprek heeft plaatsgevonden, zal de bewindvoerder de benodigde stukken indienen bij de Rechtbank. De Rechtbank zal uitspraak doen over onderbewindstelling en dit vastleggen in een beschikking. De beschikking is een brief, waarin staat dat je officieel onder bewind staat. Zodra de beschikking er is, start het bewind. De Rechtbank zal jou ook vragen of het bewind opgenomen kan worden in het register. In geval van schulden is dit een handig middel om te helpen voorkomen, dat er nieuwe schulden bijkomen.

Welke afspraken zijn bij bewindvoering belangrijk?

 1. Je bent op de hoogte van de werkwijze en van de tarieven van de bewindvoering,
 2. je geeft alle belangrijke informatie en poststukken door aan de bewindvoerder,
 3. je komt alle afspraken die je (samen) met de bewindvoerder maakt na. Indien je bent verhinderd, geef je dit tijdig door,
 4. jij en de bewindvoerder werken samen aan je bewind, en gaan open, eerlijk en respectvol met elkaar om.

Bewind bij SBB Zomerland en dan?

De bewindvoerder behartigt jouw financiële belangen. Dit betekent dat de bewindvoerder onder meer:

 • aanvragen verzorgt voor: bijzondere bijstand, huurtoeslag, heffingskorting belastingen, vergoedingen van studiekosten;
 • advies geeft en begeleidt bij onder meer het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen;
 • de belastingaangifte doet;
 • er voor zorgt dat je verzekerd bent voor: WA, inboedel en uitvaart, desgewenst kan in overleg met jou andere verzekeringen afgesloten worden. Bij de start van het bewind kijken bewindvoerder en cliënt samen naar wat hiervoor nodig is.
 • jou waar mogelijk bijstaat en met of voor jou overlegt met hulpverleners, instanties etc. Als er schulden zijn, zal de bewindvoerder eerst de schulden in kaart brengen. Daarna beslist de bewindvoerder welke aanpak gekozen wordt. De aanpak is per situatie verschillend.

De bewindvoerder van SBB Zomerland maakt een boedelbeschrijving van de toestand van jouw financiën op het moment van de start van het bewind. De bewindvoerder legt vervolgens jaarlijks verantwoording af aan de rechter over jouw financiën. De rechter controleert dit. Als je zelf de cijfers begrijpt, krijgt je ook de verantwoording voor goedkeuring.

De bewindvoerder stelt jaarlijks een begroting op en beheert deze. In de begroting staan de inkomsten, de uitgaven volgens de afspraken die je maakt met de bewindvoerder. Van deze begroting krijg je een kopie. De bewindvoerder beheert jouw inkomsten en draagt zorg voor de tijdige betaling van de rekeningen. Indien gewenst, ontvang je maandelijks een uitgebreide rapportage van jouw inkomsten en uitgaven.

Soms is er sprake van schulden. De bewindvoerder zoekt samen met jou naar een oplossing voor die schulden. Er worden door SBB Zomerland in ieder geval geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal SBB Zomerland doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

Als je een erfenis krijgt, handelt de bewindvoerder namens jou. Als je overlijdt, houdt de taak van de bewindvoerder op. De bewindvoerder inventariseert de financiële stand van dat moment en legt verantwoording af aan de erfgenamen en tot slot aan de Rechtbank.

Bewindvoering is eindig

Bewindvoering wordt in principe ingesteld voor onbepaalde tijd. Als jijzelf (indien van toepassing in samenspraak met de persoonlijk begeleider op de woning), de bewindvoerder en de rechter van mening zijn, dat het bewind niet meer nodig is en dat je de financiële beslissingen weer zelf kunt nemen, kan het bewind worden opgeheven. Dit wordt voorafgegaan door een oefenperiode, waaruit blijkt dat je het overzicht hebt over je financiën.

Financieel Pakket D

Klik hier voor meer informatie betreffende Financieel Pakket D.