◄ Terug

Vacature toezichthouder Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar een nieuwe

toezichthouder


Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland is een maatschappelijke onderneming. Als
professioneel beschermingsbewindvoerder bieden wij ondersteuning aan kwetsbare burgers
die als gevolg van een psychische, psycho-geriatrische, verstandelijke of lichamelijke
beperking niet in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen voldoende te behartigen.
Wij zorgen voor financiële structuur en stabiliteit waardoor onze cliënten in iedere levensfase
worden ontzorgd. Het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM toetst jaarlijks of wij voldoen aan het
besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Wij zijn
aangesloten bij de branchevereniging HORUS.

Profielschets Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het integraal toezicht op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT houdt in het bijzonder
toezicht op de realisatie van de doelstellingen en op de continuïteit van (het bestuur van) de
onderneming. Bij de benoeming van leden van de RvT wordt rekening gehouden met een
evenwichtige samenstelling van de Raad naar diversiteit, leeftijd en deskundigheid
(verschillende professionele achtergrond). De leden worden benoemd voor een periode van
vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Vacature
Door het volgens rooster aftreden van één van de zittende leden is de Raad van Toezicht op
zoek naar versterking. De kandidaat die wij zoeken heeft aantoonbaar actuele kennis en
ervaring op het terrein van financiën en bedrijfsvoering, maar ook als u een bestuurlijke/HRachtergrond
of een achtergrond in de zorg heeft nodigen wij van u van harte uit om te
reageren. Kennis van en ervaring met beschermingsbewindvoering is zeer gewenst, evenals
affiniteit met de doelgroep. Van u wordt verwacht dat u vanuit uw perspectief kennis en
expertise inbrengt op strategisch niveau.

Van de kandidaat verwachten wij verder het volgende:

  • voldoende beschikbare tijd om de functie volwaardig te kunnen vervullen;
  • stevige persoonlijkheid met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van de bestuurder;
  • sparring partner voor de bestuurder;
  • een relevant netwerk;
  • het vermogen een oordeel te kunnen vormen op hoofdlijnen.

De RvT vergadert ongeveer zes keer per jaar. Dit vindt plaats in Middelharnis. De leden van
de RvT ontvangen een beperkte vergoeding voor hun werkzaamheden. Meer informatie over
SBB Zomerland vindt u op de website: www.sbbzomerland.nl
Solliciteren kan uitsluitend schriftelijk middels een motivatie en CV. U kunt tot 31 augustus
2022 reageren naar rvt@sbbzomerland.nl.